• 4 years ago

कृपया NTC बाट १६१८०७०७८२४२६ डायल गरि राष्ट्रिय सूचना आयोगको audio notice सुन्नु हुन अनुरोध गर्दछौं |

कृपया NTC बाट १६१८०७०७८२४२६ डायल गरि राष्ट्रिय सूचना आयोगको audio notice सुन्नु हुन अनुरोध गर्दछौं |