National flag
logo
समाचार

सूचना माग्ने तरिका सूचनाको हकको आधारमा

(१) आरटीआई ऐन अन्तर्गत कुनै पनि जानकारी प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्ने कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ।

(२) यदि कुनै आवेदन आरटीआई ऐनको उप-धारा बमोजिम प्राप्त भयो भने सूचना अधिकारीले तुरुन्त सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ यदि यसको प्रकृतिबाट जानकारी तुरून्त प्रदान गर्न सकिन्छ र सूचनाको आवेदनको मितिदेखि पन्ध्र दिन भित्रमा जानकारी दिनुपर्‍यो यसको प्रकृति द्वारा तुरून्त प्रदान गर्न सकिएन।

(३) यदि सूचना अधिकार ऐनको उप-धारा बमोजिम जानकारी उपलब्ध गराउन सकेन भने सूचना अधिकारीले तुरुन्त आवेदकलाई कारण सहितको सूचना दिनु पर्नेछ।

(४) आरटीआई ऐनको उपधारामा समावेश भएता पनि, यदि अनुरोध गरिएको सूचना कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भने सूचना अधिकारीले त्यस्तो अनुरोधको चौबीस घण्टा भित्र जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ।

(५) सूचना अधिकारीले सकेसम्म आवेदकले माग गरेको ढाँचामा जानकारी प्रदान गर्नु पर्नेछ।

(६) आरटीआई ऐनको उप-धारामा समावेश भएको कुनै कुराको बाबजुद, यदि कुनै सम्भावना देखा पर्‍यो भने आवेदकले अनुरोध गरेको ढाँचामा सूचनाको स्रोतलाई क्षति वा बिग्रन वा बिगार्न सक्छ भने सूचना अधिकारीले त्यस्तो जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ। उपयुक्त ढाँचामा यसको उल्लेख कारणको साथ।

(७) यदि कुनै व्यक्तिले आरटीआई ऐनको उप-धारा बमोजिम लिखित कागजात, सामग्री वा गतिविधिहरूको अध्ययन वा अवलोकन गर्न आवेदन पेश गरेमा सूचना अधिकारीले त्यस्तो लिखित कागजातको अध्ययन र अवलोकनको लागि आवेदकलाई उचित समय प्रदान गर्नेछ, सामग्री वा गतिविधिहरु।

(८) आरटीआई ऐनको उपधारा बमोजिम प्राप्त निवेदनको जाँच गर्दा निवेदकले माग गरेको जानकारी त्यस्तो निकायसँग सम्बन्धित नभएको सूचना अधिकारीले तुरुन्तै आवेदकलाई सूचना दिनुपर्नेछ।