• 3 years ago

सेवा करारमा लिने बारेमा विस्तृत सूचना तथा परिक्षाको पाठ्यक्रम

सेवा करारमा लिने बारेमा विस्तृत सूचना

Downloads

    कार्यालय सहयोगीको लागि लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा प्रणाली
    हेल्पलाइन संचालनको लागि (रिसेप्सनिस्ट) लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षाको पाठ्यक्रम तथा परिक्षा प्रणाली
    सेवा-करारमा-लिने-बारेको-विस्तृत-सूचना